Què fem?

El S.T.O. Solc desenvolupa una sèrie d’activitats dins les àrees d’Ajustament Personal i Social, i d’Ocupació Terapèutica d’acord a les disposicions legislatives i als continguts i objectius establerts en la Programació General del Centre, a partir dels quals donar resposta a les necessitats dels usuaris/es expressades en els seus Plans Individuals d’Atenció.

Les activitats de l’Àrea d’Ajustament Personal i Social resten orientades al treball dels hàbits de cura personal (alimentació, vestit, higiene), el manteniment de la condició física i del benestar emocional, les habilitats de l’entorn domèstic, la utilització dels aprenentatges instrumentals (lectura, escriptura, càlcul) i de coneixement del medi, l’oci i el gaudiment personal, les habilitats comunicatives i de relació social, les habilitats d’expressió artística i de representació, la utilització dels mitjans tecnològics i la relació amb l’entorn mitjançant sortides de caire social, cultural, esportiu i d’oci.

A l’Àrea d’Ocupació terapèutica es duen a terme activitats polivalents que permeten una aproximació a habilitats i hàbits de l’entorn laboral mitjançant el manegament d’eines i materials diversos i la participació activa en tasques que comporten un procés de planificació, d’execució i l’obtenció d’un resultat satisfactori. Sent exemples en aquesta línia l’elaboració de treballs artístics, el taller de cuina, el taller de jardineria i hort, la restauració de petit mobiliari, la confecció i decoració d’objectes amb diferents materials, l’elaboració de coreografies musicals i altres modalitats de representació, el taller d’enquadernació i la participació en projectes socials vinculats al nostre entorn. 

És evident però que el model des del qual entendre i abordar l'àmbit de la Discapacitat evoluciona, paral·lel a una major sensibilització social, cap el reconeixement dels drets de totes les persones i entre aquests el de poder desenvolupar un projecte de vida de manera integrada en el conjunt de la societat, contribuint des de les pròpies capacitats a l'enriquiment de la mateixa.

Cal en aquest sentit fer menció especial a la realització de projectes de caire transversal que, abraçant objectius i continguts de diferent ordre (psicomotors, artístics, ocupacionals, de relació social) cerquen mantenir una relació amb l’entorn comunitari de tipus bidireccional, és a dir, no només en un sentit de recepció sinó també d’oferiment de creacions pròpies, sent exemples en aquesta línia d’actuació la confecció i decoració d’objectes de regal i la realització de coreografies musicals presentades en diversos actes socials i en centres educatius i residencials.